Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Świąteczny bon upominkowy

Świąteczny bon upominkowy

Szukasz prezentu na Święta? Nie masz pomysłu, jak obdarować przyjaciela, członka rodziny czy znajomego? Wybierz nasz bon upominkowy na wydarzenia, które zorganizujemy w 2024 roku – Turystyczną Włóczęgę, Wodną Przeprawę lub Rajd Rowerowy.

Sprezentuj bliskim kartę podarunkową do wykorzystania na naszych wydarzeniach zaplanowanych w 2024 roku. Taki upominek to gwarancja trafionego prezentu, a co za tym idzie zadowolenia obdarowanej osoby. Bon o wartości 100 zł będzie równoważny z możliwością uczestnictwa w jednym z naszych wydarzeń przez jedną osobę (okaziciela):

  1. Turystyczna Włóczęga z trasą rowerową – trzy doby pobytu w terminie 30 maja – 2 czerwca 2024
  2. Wodna Przeprawa – jeden spływ kajakowy oraz dwa noclegi w terminie 28-30 czerwca 2024
  3. Rajd Rowerowy – dwa noclegi wraz z uczestnictwem w wycieczce w terminie 31 sierpnia – 1 września 2024

Zamówienia: fundacja@rajdarkun.pl, po otrzymaniu zamówienia potwierdzimy przyjęcie zlecenia i podamy informację o numer konta i tytule przelewu. 

Liczba bonów ograniczona, liczy się kolejność zamówień. Oferta ważna do 23 grudnia 2023 roku.

——————————————————————-

Regulamin Świątecznego bonu upominkowego

I.

1. Regulamin Świątecznego Bonu Upominkowego (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady nabywania i korzystania z Świątecznego Bonu Upominkowego (zwanego dalej “Bonem”) wydawanego przez Fundację ARKUN z siedzibą w Gdyni, KRS 0000824386 (zwaną dalej “Organizator”/”ARKUN”).

2. Bon jest dokumentem na okaziciela wydanym przez Organizatora, uprawniającym jego Posiadacza, na zasadach określonych w Regulaminie, do zapłaty w oznaczonym czasie za uczestnictwo w jednej z imprez oferowanej przez Organizatora, tj.

a. Turystyczna Włóczęga z trasą rowerową – trzy doby pobytu w terminie 30 maja – 2 czerwca 2024
b. Wodna Przeprawa – jeden spływ kajakowy oraz dwa noclegi w terminie 28-30 czerwca 2024
c. Rajd Rowerowy – dwa noclegi wraz z uczestnictwem w wycieczce w terminie 31 sierpnia – 1 września 2024

3. Bon jest sprzedawany/wystawiany przez ARKUN na kwotę 100 zł do dnia 23 grudnia 2023 roku.

4. Bon jest w formie elektronicznej, z kodem numerycznym.

5. Nabywcą bonu może być Klient – osoba fizyczna, która ukończyła lat 18, ma pełną zdolność do czynności prawnych – Konsument, przedsiębiorca indywidualny, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Za Konsumenta, w rozumieniu art. 22 (1) k.c. uważa się osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za Przedsiębiorcę Indywidualnego (na prawach Konsumenta) uważa osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy Nabywcą Bonu jest Przedsiębiorca rozumiany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka kapitałowa, osobowa lub inna organizacja nie będąca konsumentem i dokonująca nabycia Bonu na cele bezpośrednio związane ze swoją działalnością gospodarczą, w szczególności celem dalszego przekazania swoim kontrahentom, pracownikom, podopiecznym nie ma zastosowania pkt III 2. Regulaminu.

6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.rajdarkun.pl/swiateczny-bon-upominkowy/

7. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz Regulaminie Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez ARKUN oraz Polityki Prywatności dostępnej pod adresem: https://www.rajdarkun.pl/wp-content/uploads/2023/07/polityka-prywatnosci.pdf

II.

1. Bony mogą być nabywane przez Klientów po złożeniu zamówienia na adres fundacja@rajdarkun.pl.

2. Zamówienie musi zostać potwierdzone przez pracownika ARKUN wiadomością zwrotną, wraz z informację o numerze konta i tytule przelewu.

3. Potwierdzeniem dokonania zakupu Bonu jest dokonanie wpłaty na rachunek w przeciągu trzech dni roboczych.

4. Cena zakupu Bonu odpowiada jego wartości wskazanej na Bonie.

5. Wartość Bonu nie podlega zwrotowi, ani zamianie na gotówkę.

6. Klientowi/Posiadaczowi Bonu nie przysługują w stosunku do Organizatora żadne roszczenia z tytułu kosztów poniesionych celem nabycia Bonu.

7. Bon jest ważny do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

8. Ilość bonów jest ograniczona do 5 sztuk na każde wydarzenie z par. I pkt. 2.

9. Bon może być realizowany w procesie zakupu imprezy/usługi turystycznej on-line.

10. Realizacja Bonu następuje poprzez podanie numeru/kodu Bonu osobie obsługującej rezerwację. Wprowadzenie numeru/kodu Bonu do rezerwacji imprezy turystycznej/usługi turystycznej opłacanej Bonem lub w procesie zakupu imprezy/usługi turystycznej on-line skutkuje zmianą statusu Bonu na „Wykorzystany”.

11. Bon należy zrealizować w okresie jego ważności. Impreza turystyczna/usługa turystyczna opłacona Bonem może odbywać się po wygaśnięciu daty ważności Bonu.

12. Wartość Bonu będzie równoważna z możliwością uczestnictwa w wydarzeniu przez jedną osobę (okaziciela) w wybranej przez Posiadacza bonu imprezie turystycznej określonej w par. I pkt. 2.

13. Jeżeli cena imprez/usług turystycznych nabywanych u Organizatora jest wyższa niż wartość Bonu, za pomocą którego uiszczana jest część tej kwoty, nabywca imprezy/usługi turystycznej obowiązany jest do uregulowania różnicy ceny, w dowolny, dostępny w ARKUN sposób.

14. Celem zapłaty części lub całości ceny za imprezy/usługi turystyczne nabyte u Organizatora, możliwe jest łączenie dwóch lub więcej Bonów.

15. W przypadku odwołania imprezy/usługi turystycznej, których cena została uiszczona za pomocą Bonu, z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Organizator przedłuży okres ważności Bonu o wartości takiej samej, co wartość zrealizowanego Bonu o kolejne 12 miesięcy licząc od dnia odwołania imprezy/usługi turystycznej. Zasada ta dotyczy również złożenia przez Uczestnika imprezy turystycznej skutecznego oświadczenia o rezygnacji z imprezy turystycznej, których cena została w części lub w całości uiszczona za pomocą Bonu, z przyczyn zależnych od Organizatora.

16. W przypadku złożenia przez Uczestnika imprezy turystycznej skutecznego oświadczenia o rezygnacji z imprezy turystycznej, których cena została w części lub w całości uiszczona za pomocą Bonu, z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, Organizator naliczy opłatę za odstąpienie od umowy zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej zgodnie z Regulaminem konkretnego wydarzenia. Uczestnik może również pokryć opłatę za odstąpienie Bonem, a jeśli wartość Bonu przewyższa wysokość naliczonych opłaty za odstąpienie, nadwyżka wartości Bonu nie podlega zwrotowi. W przypadku pokrycia opłaty za odstąpienie środkami pieniężnymi, Bon wraca do użytku pod tym samym numerem (pod warunkiem, że jest ważny).

III.

1. Reklamacje można składać w formie pisemnej – listem poleconym na adres siedziby ARKUN (ul. Batorego 23/7, 81-365 Gdynia) z podaniem następujących danych: imię i nazwisko, numer Bonu oraz zwrotny adres e-mail bądź poprzez wiadomość mailową na adres fudnacja@rajdarkun.pl. Reklamacja powinna być złożona w terminie do 30 dni od daty zajścia zdarzenia objętego reklamacją. Reklamacja winna być rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej Organizatorowi. W razie uwzględnienia reklamacji termin ważności Bonu zostanie przedłużony o okres odpowiadający okresowi od dnia odmowy realizacji Bonu do dnia doręczenia posiadaczowi Bonu odpowiedzi Organizatora na jego reklamację.

2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku, o prawach konsumenta, w przypadku nabycia przez Konsumenta (Przedsiębiorcę Indywidualnego na prawach Konsumenta) Bonu w ramach sprzedaży na odległość, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania Bonu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć pod adresem fundajca@rajdarkun.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Bonu należy kierować pisemnie na adres Organizatora lub e-mailem na adres: fundacja@rajdarkun.pl. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Bonu przysługuje wyłącznie Nabywcy Bonu. Prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje, gdy w terminie do odstąpienia od umowy została zawarta pomiędzy Organizatorem a Posiadaczem Bonu umowa zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej/usłudze turystycznej opłaconej Bonem. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy nabycia Bonu, Bon traci ważność, a zwrot środków zakupu Bonu zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Nabywca użył do jego zakupu, w terminie 14 dni od daty, w której Nabywca skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy.

3. Administratorem danych osobowych gromadzonych w celu świadczenia usługi w zakresie umożliwienia zakupu i wykorzystania Bonu jest Fundacja Arkun z siedzibą w Gdyni. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie stronie internetowej Arkun pod adresem https://www.rajdarkun.pl/wp-content/uploads/2023/07/polityka-prywatnosci.pdf.

4. Organizator ma prawo do odwołania bądź zmiany Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie bądź zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na prawa i obowiązki Posiadacza Bonu i Organizatora powstałe w odniesieniu do umów zgłoszenia udziału w imprezach turystycznych/nabycia usług turystycznych zawartych przed datą odwołania bądź zmiany Regulaminu.

5. Regulamin z mocą obowiązywania od dnia 7.12.2023r.